Minute of meeting

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

Minutes of Shareholders 's meeting 50th of 2020

รายงานการประชุม ครั้งที่ 50/2562

Minutes of Shareholders 's meeting 48th of 2018

รายงานการประชุม ครั้งที่ 48/2561

Minutes of Shareholders 's meeting 46th of 2016

รายงานการประชุม ครั้งที่ 46/2559

Minutes of Shareholders 's meeting 44th of 2014

รายงานการประชุม ครั้งที่ 44/2557

Minutes of Shareholders 's meeting 42th of 2012

รายงานการประชุม ครั้งที่ 42/2555

Minutes of Shareholders 's meeting 49th of 2019

รายงานการประชุม ครั้งที่ 49/2562

Minutes of Shareholders 's meeting 47th of 2017

รายงานการประชุม ครั้งที่ 47/2560

Minutes of Shareholders 's meeting 45th of 2015

รายงานการประชุม ครั้งที่ 45/2558

Minutes of Shareholders 's meeting 43th of 2013

รายงานการประชุม ครั้งที่ 43/2556

Minutes of Shareholders 's meeting 41th of 2011

รายงานการประชุม ครั้งที่ 41/2554

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

Meeting 49th of 2019
ประชุมครั้งที่ 49/2562
Meeting 47th of 2017
ประชุมครั้งที่ 47/2560
Meeting 45th of 2015
ประชุมครั้งที่ 45/2558
Meeting 43th of 2013
ประชุมครั้งที่ 43/2556
Meeting 41th of 2011
ประชุมครั้งที่ 41/2554
Meeting 48th of 2018
ประชุมครั้งที่ 48/2561
Meeting 46th of 2016
ประชุมครั้งที่ 46/2559
Meeting 44th of 2014
ประชุมครั้งที่ 44/2557
Meeting 42th of 2012
ประชุมครั้งที่ 42/2555