SHAREHOLDER INFO

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

The criteria for shareholders to propose agenda and/or to nominate candidates to be elected as Directors at the General Meeting of Shareholders 2021

Minute of the General Meeting of Shareholders No. 50

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรี่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 50/2563 

Shareholders Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

Major Shareholder

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ