SHAREHOLDER INFO

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

Notice of the General Meeting

of Shareholders NO.50 Year 2020

Minute of the General Meeting of Shareholders No. 50

จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี 2563 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 50/2563 

หนังสือมอบอำนาจ ( Proxy form )

Shareholders Meeting

การประชุมผู้ถือหุ้น

Major Shareholder

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

Proxy

แบบหนังสือมอบฉันทะ